skip to Main Content
Terugblik Algemene Ledenvergadering 2021

Terugblik Algemene Ledenvergadering 2021

Terugblik Algemene Ledenvergadering

Een korte terugblik op onze ledenvergadering van 18 maart jl.

1) Henk Overbeeke opent de vergadering om 19:40 uur. Hij geeft een korte impressie hoe de stand van zaken is m.b.t. de vereniging. Ondanks corona waren we toch in staat om de vereniging met een aantal activiteiten draaiende te houden. Het ledenbestand is toegenomen en contacten met een aantal externe partners verder aangehaald.

2) Een terugblik op de notulen van 2019 (2020 vond wegens corona niet plaats) toont aan dat het aantal leden met 5% is gestegen. Inmiddels zijn we verder gegroeid met 6% tot een aantal van 369 in 2021.

Het aantal sponsoren is inmiddels >10. Jan merkt echter op dat het moeilijker wordt sponsoren te vinden en te behouden vanwege de covid situatie.

Sinds 2019 hebben we een nieuwe website en een nieuwe database voor onze nieuwsbrief en ledenadministratie.

3) Verslag verenigingsjaar. Lena geeft een overzicht wat de vereniging heeft georganiseerd in 2020.
Nederlandse filmdagen – nieuwjaarsborrel – boerenkool eten – wijn en kaas proeverij – pubquiz – haringhappen – hofjeswandeling en het Sinterklaasfeest.
Kortom, ondanks corona, toch nog een veelvoud van activiteiten.

4) Financieel verslag 2020. De financiële positie van de vereniging is gezond. Er is het laatste jaar iets meer geld uitgegeven. Dit laat zich grotendeels verklaren door het „alternatieve“ Sinterklaasfeest, kosten voor print en post en een betere verzekering voor de vereniging.

5) De kascommissie heeft de financiële situatie van de vereniging goedgekeurd en verklaard dat de vereniging er gezond voorstaat.
Hiermee zijn de kascommissie en de penningmeester gedechargeerd.
Beide commissieleden (Bianca van de Laan en Anton van Beek) hebben aangegeven volgend jaar te willen aanblijven, waarvoor we hun beiden zeer erkentelijk zijn!

6) De plannen voor verschillende activiteiten dit jaar vindt u verderop in de nieuwsbrief. Bij verschillende events staan nog geen vaste data, aangezien we niet weten welke restricties er i.v.m. corona kunnen komen.

7) Bestuursverkiezing.
Henk Overbeeke en Piet Hein Snijders zijn afgetreden en niet herkiesbaar.
Inmiddels is Michael de Jongste benoemd tot voorzitter van de vereniging. Zijn plaats als secretaris wordt overgenomen door de huidige penningmeester Petra Jongmans. Voor de positie van penningmeester heeft zich 1 kandidate aangemeld. Marthe Everard heeft zich tijdens de vergadering kort voorgesteld en is unaniem gekozen tot nieuwe penningmeester. Hartelijk welkom!

8) Er zijn geen ingezonden stukken en moties.

9) Bij de rondvraag merkt één van onze leden (Femke Roest) terecht op dat het enorm belangrijk is dat we vanwege corona de mensen, die zich alleen en/of verlaten voelen proberen zoveel mogelijk te helpen en te ondersteunen.
Er zijn verder geen vragen en opmerkingen.

10) Tot slot zijn we blij dat onze ambassadeur Aldrik Gierveld bereid is om onze ledenvergadering bij te wonen en een paar woorden tot ons te richten. Ook hij benadrukt dat de ambassade er is om mensen te helpen en te ondersteunen indien dat nodig is, zeker in deze tijd van onzekerheid met corona. Verder attendeert de ambassadeur erop dat. men zich kan laten registreren als Nederlander bij nederlandwereldwijd.nl en voor verdere vragen of met informatie terecht kan via mail: wien-ca@minbuza.nl.

De ambassadeur spreekt zijn spijt uit dat Koningsdag helaas niet op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden, maar hoopt dat er zich andere gelegenheden voordoen waar we elkaar kunnen ontmoeten. De ambassadeur is een warm voorstander van de vereniging en was de afgelopen 1,5 jaar regelmatig op één van onze activiteiten aanwezig, zoals het Sinterklaasfeest en de Christkindlmarkt.

Namens het bestuur danken we de ambassadeur voor zijn aanwezigheid bij deze vergadering.

Hiermee eindigt de vergadering om 21:10 uur.

Back To Top